ALGEMENE VOORWAARDEN

van Kalf Trailing B.V., gevestigd te Lelystad, KvK. nr. 28076446 hierna te noemen: Kalf Trailing.

Overwegende dat het wenselijk is om op alle door haar in het kader van haar onderneming gesloten overeenkomsten van verkoop en opdracht en aanverwante overeenkomsten algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn, heeft Kalf Trailing de navolgende algemene voorwaarden vastgesteld:

Artikel 1: begripsomschrijvingen
In de hierna volgende voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Kalf Trailing: Kalf Trailing B.V. gevestigd te Lelystad (KvK nr. 28076446), ook indien zij handelt onder een van haar handelsnamen, waaronder: Kalf Trailing, Kalf Trailers, Kalf Trailer en Kalf Trail.
 2. Wederpartij: degene met wie Kalf Trailing een overeenkomst – in welke vorm dan ook – aangaat, dan wel aan wie Kalf Trailing een aanbieding doet of offerte vertrekt.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tot fabricage en/of verkoop van aanhangwagens, (stallings-)trailers, boottrailers, strandkarren, trolly’s, bokken of andere vervoersmiddelen voor boten, dan wel andere overeenkomsten van verkoop en/of dienstverlening.

Artikel 2: toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Kalf Trailing en de wederpartij, waarop Kalf Trailing deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, inclusief door Kalf Trailing gedane aanbiedingen en tussen Kalf Trailing en wederpartij gesloten overeenkomsten, betreffende onder meer, maar niet uitsluitend, fabricage en/of verkoop van aanhangwagens, trailers, boottrailers, strandkarren, trolly’s, bokken of andere voertuigen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kalf Trailing, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van (inkoop/aanbestedings)voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten tenzij Kalf Trailing deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

Artikel 3: totstandkoming overeenkomst en prijzen

 1. Door Kalf Trailing uitgebrachte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend. De van een aanbieding deeluitmakende documenten en andere gegevensdragers zijn eveneens niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Kalf Trailing. Deze mogen niet zonder toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld of op andere wijze openbaar gemaakt.
 2. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment van uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie door Kalf Trailing van de door de wederpartij geplaatste order. Afspraken met ondergeschikten van Kalf Trailing binden niet dan nadat en voor zover zij door Kalf Trailing schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Indien met wederpartij geen overeenkomst tot stand komt na het verstrekken van een aanbieding c.q. offerte, is wederpartij verplicht op eerste verzoek van Kalf Trailing terstond alle door Kalf Trailing verstrekte gegevens en bescheiden aan Kalf Trailing te retourneren zulks op kosten van de wederpartij. Kalf Trailing behoudt zich het recht voor de kosten die gemoeid zijn met het aanbod c.q. offerte aan wederpartij in rekening te brengen.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken emballage-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht Kalf Trailing niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens. Voor onjuistheden in de door de wederpartij aangeleverde gegevens dan wel de gevolgen daarvan, is Kalf Trailing nimmer aansprakelijk.
 7. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Kalf Trailing is bevoegd evenredig hogere kosten in rekening te brengen. Kalf Trailing zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van de som kenbaar maken. Kalf Trailing zal daarbij de omvang van de verhoging melden.
 8. Ingeval Kalf Trailing de hogere som in rekening brengt binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen – en de nieuwe prijs meer dan 5% van de overeengekomen prijs afwijkt - is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst op die grond te ontbinden.
 9. Kalf Trailing behoudt zich los van het bepaalde in lid 7 en 8 het recht voor haar prijzen te wijzigen. Elke nieuwe prijslijst, stelt de voorgaande buiten werking ten opzichte van na die nieuwe prijslijst geplaatste orders, dan wel verstrekte opdrachten.

Artikel 4: bestelling en levering

 1. Is in de overeenkomst een levertijd opgenomen, dan is deze – behoudens schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen – nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de levertijd dient de wederpartij Kalf Trailing derhalve in gebreke te stellen, waarbij Kalf Trailing een redelijke termijn moet worden geboden alsnog te leveren.
 2. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde wordt de levertijd in ieder geval verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Kalf Trailing ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door wederpartij aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Onder behoorlijke nakoming van de leveringsplicht door Kalf Trailing wordt tevens verstaan de levering met een geringe afwijking in maat, verpakking, getal of gewicht.
 4. Het is Kalf Trailing toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is Kalf Trailing bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Levering aan wederpartij geschiedt op de overeengekomen bestemmingsplaats. Bij bestelling van minder dan drie trailers is Kalf Trailing bevoegd de aflevering te combineren met een andere levering. De levertijd wordt in ieder geval verlengd met de duur van de vertraging welke ontstaat doordat Kalf Trailing wacht op een mogelijkheid tot gecombineerd transport.
 6. De wederpartij dient bij het plaatsen van een bestelling schriftelijk gegevens te verstrekken omtrent van toepassing zijnde regelgeving van het land van bestemming.

Artikel 5: eigendomsvoorbehoud

 1. Kalf Trailing behoudt zich de eigendom van alle afgeleverde zaken voor tot de algehele betaling van de koopprijs, alsmede van alle bijkomende kosten en rente, alsmede van alle nog openstaande vorderingen ter zake van eerdere leveringen, alsmede van hetgeen wederpartij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
 2. Door Kalf Trailing afgeleverde producten, die krachtens in lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen. Het is de wederpartij niet toegestaan de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 3. Kalf Trailing is door de wederpartij onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of
  ingebrekestelling.
 4. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling, schuldsanering overeenkomstig de wet of faillissement zal de wederpartij de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Kalf Trailing.

Artikel 6: intellectuele eigendom

 1. De door Kalf Trailing gehanteerde handelsnamen zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. De door Kalf Trailing gebruikte logo’s zijn gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De informatie, die in de door Kalf Trailing uitgebrachte aanbiedingen, alsmede de door Kalf Trailing vervaardigde of verstrekte ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, foto’s, logo’s etc. ligt besloten of ten grondslag ligt aan fabricage- en/of constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan Kalf Trailing, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
 2. De informatie, die in de door Kalf Trailing uitgebrachte aanbiedingen, alsmede de door Kalf Trailing vervaardigde of verstrekte ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, foto’s, logo’s etc. ligt besloten of ten grondslag ligt aan fabricage- en/of constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan Kalf Trailing, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, foto’s, logo’s etc. afkomstig van Kalf Trailing of getoond op de website van Kalf Trailing, worden en blijven zowel voor en/of tijdens de  uitvoering van de overeenkomst als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Kalf Trailing, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen etc, van de wederpartij zelf of van een ingeschakelde derde. De uitoefening van deze (eigendoms-)rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens waaronder begrepen, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Kalf Trailing voorbehouden. De wederpartij verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen, foto’s en offertes slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.
 3. Het is de wederpartij niet toegestaan een andere naam en/of type-aanduiding te gebruiken voor of te geven aan door Kalf Trailing geleverde producten dan de door Kalf Trailing gehanteerde, gebruikte of ter beschikking gestelde handelsmerken, logo’s, bedrijfsnamen, handelsnamen, foto’s, tekeningen, ontwerpen of andere zaken, tenzij Kalf Trailing daarvoor schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven aan de wederpartij.
 4. Het is de wederpartij niet toegestaan de naam en/of type-aanduiding van de door Kalf Trailing geleverde aanhangwagens, (stallings-) trailers, boottrailers, strandkarren, trolly’s, bokken of andere vervoersmiddelen voor boten, te wijzigen, tenzij Kalf Trailing daarvoor schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven aan de wederpartij.
 5. Het is de wederpartij niet toegestaan het chassisnummer, aangebrachte logo’s of andere merkuitingen door Kalf Trailing aangebracht op de door Kalf Trailing geleverde aanhangwagens, (stallings-) trailers, boottrailers, strandkarren, trolly’s, bokken of andere vervoersmiddelen voor boten, te wijzigen of verwijderen.
 6. Door Kalf Trailing aan wederpartij te leveren producten worden in beginsel geleverd met oog op verloop door wederpartij aan eindgebruiker. Het is de wederpartij dan ook niet toegestaan de door Kalf Trailing geleverde aanhangwagens, (stallings-) trailers, boottrailers, strandkarren, trolly’s, bokken of andere vervoersmiddelen voor boten door te verkopen aan subdealers, handelaren, distributeurs of andere personen of ondernemingen die van de handel in vergelijkbare producten hun beroep of bedrijf maken, tenzij Kalf Trailing daarvoor schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven aan de wederpartij.

Artikel 7: risico-overgang
Het risico van verlies of beschadigen van de verkochte zaken, gaat over op de wederpartij op het moment waarop het product voor verzending gereed is op het bedrijf, een en ander nadat wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 8: betaling

 1. Betaling van de vorderingen van Kalf Trailing dient, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Betaling dient voorts te geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting op een door Kalf Trailing aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen of reclames in de zin van deze overeenkomst, schorten de betalingsplicht van de wederpartij niet op.
 3. Wederpartij is in gebreke door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat hiervoor een aparte ingebrekestelling is vereist. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten hoger is, in welk geval die wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is tot de dag van algehele voldoening.
 4. Kalf Trailing is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor betaling van haar werkzaamheden, verschotten of kosten.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van wederpartij naar het oordeel van Kalf Trailing daartoe aanleiding geeft, is Kalf Trailing gerechtigd van wederpartij te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Kalf Trailing te bepalen vorm. Indien de wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is gebruiker gerechtigd – onverminderd zijn overige rechten – de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of (gedeeltelijk) te ontbinden en is al hetgeen wederpartij aan Kalf Trailing verschuldigd is, direct opeisbaar. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surséance van betaling of schuldsanering van de wederpartij is al hetgeen wederpartij aan Kalf Trailing verschuldigd is, eveneens direct opeisbaar.
 6. Betalingen door de wederpartij gedaan nadat van hem krachtens deze algemene voorwaarden rente en kosten verschuldigd zijn, zullen in de eerste plaats in mindering strekken op de buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de rente en vervolgens op de hoofdsom.
 7. Kalf Trailing behoudt zich overigens het recht voor om overeenkomstig het bepaalde in art. 6:52 ev. BW, 6:262 BW en 6:264 BW uitvoering van orders geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 9: incassokosten
Als de wederpartij in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening – buiten rechte alsmede de gerechtelijke kosten – voor rekening van de wederpartij. Een en ander houdt onder meer in dat de in gebreke zijnde wederpartij – onverminderd de verplichting tot vergoeding van eventuele proceskosten – ter zake van de kosten veroorzaakt door het in gebreke zijn, schuldig is een direct opeisbare som gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 70, dan wel, indien dit bedrag hoger is, de werkelijke incassokosten.

Artikel 10: Garantie

 1. Kalf Trailing garandeert dat het geleverde product naar haar beste vermogen zal voldoen aan de hierbij behorende productspecificaties. De productspecificaties gelden echter niet als garantie.
  Kalf Trailing staat er voorts niet voor in dat het geleverde product voldoet aan het doel dat de wederpartij hier aan geeft.
 2. Indien het door Kalf Trailing geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan is Kalf Trailing te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde zaken.
 3. Elke eventuele garantie van de zijde van Kalf Trailing vervalt, indien de wederpartij de producten bewerkt, dan wel laat verwerken of onoordeelkundig, oneigenlijk of anderszins onjuist gebruikt.
 4. Na afloop van een eventuele garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 11: Meerwerk
Kalf Trailing is gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden aan de wederpartij in rekening te brengen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 12: reclames en klachten

 1. De wederpartij dient de gekochte producten dan wel geleverde werkzaamheden bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen acht dagen na aflevering schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbon en/of factuurgegevens aan Kalf Trailing te melden.
 3. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen acht dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen zes maanden na levering, schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbon en/of factuurgegevens te melden aan Kalf Trailing.
 4. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kalf Trailing in staat is adequaat te reageren.
 5. Indien de wederpartij geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
 6. Een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op, tenzij Kalf Trailing aan wederpartij te kennen heeft gegeven dat hij die reclame gegrond acht.
 7. Bij een terechte – en juist ingediende – klacht, zal Kalf Trailing slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
 8. Een vordering die gegrond is op feiten die de stelling zouden onderbouwen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaart door verloop van 12 maanden na
  aflevering.

Artikel 13: overmacht

 1. Partijen zijn ingeval van overmacht niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: ziekte van de door Kalf Trailing ingeschakelde persoon ter uitvoering van de overeenkomst of van de door haar ingeschakelde derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kalf Trailing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kalf Trailing niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Kalf Trailing heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Kalf Trailing zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Voor zover Kalf Trailing ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kalf Trailing gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Kalf Trailing zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren dan wel presteren.
 6. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst (voor het gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft) schriftelijk te ontbinden.

Artikel 14: aansprakelijkheid

 1. Kalf Trailing is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde product dan wel de geleverde prestatie, tenzij de wederpartij aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van Kalf Trailing dat bij zorgvuldig en deskundig handelen vermeden zou zijn.
 2. Indien er sprake is van overmacht als omschreven in artikel 12 is Kalf Trailing niet verplicht tot enige schadevergoeding.
 3. De wederpartij is verplicht de schade ten aanzien van geleverde producten of werkzaamheden waarover hij een klacht bij Kalf Trailing indient, zoveel mogelijk te beperken.
 4. Indien Kalf Trailing (op basis van één of meerdere voorwaarden) aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de producten of de werkzaamheden, dan wel – indien deze beperking in rechte geen stand houdt – tot de voor de betreffende aanspraak van toepassing zijnde limieten onder de door Kalf Trailing afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 5. Onder schade als hierboven wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.
 6. Kalf Trailing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Kalf Trailing ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks
  beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

Artikel 15: vrijwaring
De wederpartij vrijwaart Kalf Trailing voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door wederpartij verstrekte gegevens/aangeleverde producten, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 16: geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der
  partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
 2. In afwijking van het eerste lid is Kalf Trailing gerechtigd, indien zij voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke of administratieve procedure, de door of namens wederpartij verschafte gegevens
  en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar oordeel van belang kunnen zijn in haar verdediging/argumentatie.

Artikel 17: geschillenbeslechting

 1. Tenzij partijen in onderling overleg arbitrage zijn overeengekomen, zal elk geschil worden beslecht door de in eerste aanleg bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement waar het kantoor van Kalf Trailing gevestigd is, tenzij de toepasselijke regels van het in artikel 17 gekozen recht dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd verklaren.
 2. Ingeval van een geschil zullen partijen echter in eerste instantie in onderling overleg, of anders middels mediation - volgens het NMI Mediation Reglement, of een daarvoor in de plaats getreden reglement - tot een oplossing trachten te komen, alvorens partijen dit geschil aan een arbiter of aan de burgerlijke rechter voorleggen.

Artikel 18: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten die Kalf Trailing met de wederpartij sluit en op eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Bedrijfsgegevens

 •  
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 •  

Social media